Privacy Policy / Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową www.bevbrand.co, prowadzony pod adresem www.bevbrand.co (zwana dalej Witryną) przez BevBrand OU, Hoiu tn 16, 76401 Laagri, Estonia

Strona internetowa dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach formularza oraz w tym celu podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane strona internetowa pobiera w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Strona internetowa nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane przez stronę internetową pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

Sklep internetowy wykorzystuje powyżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

– utrzymanie sesji użytkownika Witryny (korzystanie z Czatu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie rozpoczynać nowego Czatu 
– dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
– zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Strona internetowa informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Oprócz plików cookies Strona internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie  z adresu e-mail wskazanego poniżej.

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy strona internetowa może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których strona realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Strona internetowa dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail admin@bevbrand.co.

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stronę internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Strona internetowa BevBrand.co nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane na adres e-mail admin@bevbrand.co

Privacy Policy

 

This Privacy Policy defines the rules for collecting, storing, processing, and using personal data obtained from you by the website www.bevbrand.co, operated at www.bevbrand.co (hereinafter referred to as the Website) by BevBrand OU, Hoiu tn 16, 76401 Laagri, Estonia.
The website makes every effort to respect your privacy and protect the provided personal information while using the Website and making purchases within the form, and for this purpose, it takes all necessary actions.
What data does the website automatically collect when using the Website?
The website does not automatically collect any data, except for the data contained in the files mentioned below, during the sole use of the Website.
Cookies are small text files sent by the online store and stored on your computer containing certain information related to your use of the Website. The cookies used by the website may be temporary or permanent. Temporary cookies are deleted when the browser is closed.
The following types of cookies are used on the Website:
– cookies enabling the use of services available on the Website, e.g., authenticating cookies used for services requiring authentication on the Website
– „performance” cookies, enabling the collection of information about how the Website pages are used
– „functional” cookies, allowing the „remembering” of settings selected by the user and personalizing the user interface
The online store uses the above-mentioned cookies for the following purposes:
– maintaining the user session of the Website (using Chat), thanks to which the user does not have to start a new Chat on each subpage of the Website
– adapting the content of the Website pages to user preferences and optimizing the use of web pages; in particular, these files allow the device of the Website user to be recognized and appropriately display the web page, tailored to his individual needs
– creating statistics that help understand how Website users use web pages, which allows improving their structure and content
– collecting general and anonymous statistical data through analytical tools, e.g., Google Analytics.
In many cases, the software used to browse websites (web browser) by default allows storing cookies on the user’s end device. You can change the cookie settings at any time. These settings can be changed in particular to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform about their placement on your device each time. Detailed information on the possibilities and ways of handling cookies is available in the software settings (web browser). The website informs that restrictions on the use of cookies may affect some functionalities available on the Website pages. More information about cookies is available in the „Help” section in the browser menu.
In addition to cookies, the Website may also collect data commonly collected by system administrators as part of so-called logs or log files. Information contained in logs may include, among others, your IP address, type of platform and web browser, Internet provider, and the address of the page from which you entered the Website.
You have the right to access the content of your personal data and the right to correct it. To exercise this right, please use the email address provided below.
Sharing information
To implement the contract, the website may share the data collected from you with partners, including those through which the website fulfills obligations such as courier companies, payment system operators, or complaint handling companies. In such cases, the amount of data transferred is limited to the required minimum.
In addition, the information provided by you may be made available to the appropriate public authorities if required by applicable law.
Technical measures and your obligations
The website makes every effort to protect your data and protect it from the actions of third parties.
The actions taken by us may prove insufficient if you do not follow the security rules yourself.
How can you use your rights?
You have the opportunity to view and edit your data at any time on the Website.
You have the right to request information about the content of the data stored about you, as well as the right to request changes, blocking, or deletion of data, and the right to correct errors, supplement, or update your data. You also have the option to object to the processing of your personal data for marketing purposes. For this purpose, please contact us at the email address admin@bevbrand.co.
Other websites
From time to time, links to other websites may appear on the Website. Such websites operate independently of the Website and are in no way supervised by the Website. These sites may have their own privacy policies, which we recommend you read. The BevBrand.co website is not responsible for data processing rules on these sites.
Questions and reservations
Questions and reservations regarding this Privacy Policy can be directed to the email address admin@bevbrand.co.